På uppdrag av Sandvik skall vi under 2011-2013 utföra upprustning av park- och utemiljön kring

Sandviks huvudkontor. Projektet påbörjas hösten 2011.